Sökning: "Sara Skansholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Skansholm.

  1. 1. Det mångfacetterade pensionärslivet: En interpretativ fenomenologisk analys av pensionerade låg- och mellanstadielärares berättelser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sara Skansholm; [2018]
    Nyckelord :psykologi; pension; lärare; upplevelse; IPA; interpretativ fenomenologisk analys; fenomenologi; hermeneutik; kvalitativ forskning; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pensionerade lärare som undervisat på låg- och mellanstadiet upplever och beskriver sin tillvaro. Deltagarnas upplevelser av övergången från arbete till pension, identiteten som pensionär samt möjligheter och svårigheter under pensionärslivet och hantering av dessa undersöks. LÄS MER