Sökning: "Smilla Seeger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Smilla Seeger.

  1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
    Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

    Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER