Sökning: "Sofia Walberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Walberg.

  1. 1. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
    Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER