Sökning: "Stina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Stina Andersson.

 1. 1. Resiliens inom kritiska infrastrukturer - Kartläggning och analys av kritiska infrastrukturers arbete med resiliens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Stina Andersson; Felicia Klint; [2021]
  Nyckelord :Resiliens; kritisk infrastruktur; datainsamling; analys; kvalitativ undersökning; förutseende; robusthet; återhämtning; anpassning; Räddningstjänst; Elförsörjning; Telekommunikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been much effort during the last decade towards resilience of critical infrastructures, but the research differs and resilience within critical infrastructures is still seen as a relatively new and unexplored area. The purpose of this work is to provide an understanding of how critical infrastructures in Sweden work with resilience. LÄS MER

 2. 2. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER

 3. 3. Matsvinn i hem och konsumentkunskapssalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Karlberg; Stina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Hem- och konsumentkunskap; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Matsvinn; Miljömedveten;

  Sammanfattning : SammanfattningMatsvinn är den mat som slängs i onödan, livsmedel som hade konsumerats eller säljas om det hade hanterats annorlunda. I hem-och konsumentkunskapssalen (hkk) slängs dagligen mat som eleverna lagat men inte ätit upp. Att slänga mat är att slösa på resurser vilket drabbar miljön och ekonomin negativt. LÄS MER

 4. 4. Är inkluderingen inkluderad? : En läromedelsgranskning av inkluderingsfrämjande aktiviteter i lärarhandledningar för matematik åk 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stina Andersson; Jan Fiedler; [2020]
  Nyckelord :aktiviteter; inkludering; inkluderande praxis; inkluderande matematikundervisning; lärarhandledning; matematik; matematikaktiviteter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna läromedelsgranskning var att undersöka hur ett inkluderande aktivitetsförslag i matematik kunde se ut, samt hur frekvent inkludering förekom i aktivitetsförslagen hos två lärarhandledningar för matematik åk 4. För att kartlägga inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag togs ett ramverk fram utifrån tidigare forskning och den sociokulturella teorin. LÄS MER

 5. 5. Såret som aldrig läkte- en intervjuundersökning med distriktssköterskor i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Jenny Johansson; [2019-11-25]
  Nyckelord :svårläkta sår; distriktssköterska; kommunal hälso- och sjukvård; samverkan; samarbete; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Background: Treating wounds are the most common care actions regardless care unit. Wounds that have not healed within six weeks are classified as chronic ulcers. The district nurse has a responsibility to supervise and organize the work as well as collaborating with other professions. LÄS MER