Sökning: "Tomas Ekström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tomas Ekström.

 1. 1. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tomas Ekström; [2017]
  Nyckelord :tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Sammanfattning : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. LÄS MER

 2. 2. Två höjdtilldelningsmetoder för trädhöjder : hur metoden påverkar höjdskattning med laserdata

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Arvid Axelsson; Tomas Ekström; [2015]
  Nyckelord :laserskanning; inventering; grundytevägd medelhöjd; fjärranalys; regressionsmodeller;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avsåg att utvärdera två metoder för höjdtilldelning av enskilda träd och hur dessa påverkade kvalitén på skattningar av grundytevägd medelhöjd gjord med hjälp av laserdata. De metoder som utvärderades var Söderbergs funktioner och en ny metod som Riksskogstaxeringen nyligen tagit fram. LÄS MER

 3. 3. Köldbryggor i lågenergihus - byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Mikael Danebjer; Tomas Ekström; [2012]
  Nyckelord :Köldbryggor; lågenergihus; HEAT; värmeflöde; termografering; thermal bridges; heat flux; low energy houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER