Sökning: "Växelkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Växelkurs.

 1. 1. Pandemiska effekter på valutakursen? : En studie om nyheter om pandemin påverkar den svenska kronans värde mot euron.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Johansson Lannge; [2021]
  Nyckelord :Växelkurs; eventstudie; nyheter; ränteparitetsvillkoret; Mundell-Fleming;

  Sammanfattning : Under 2020 har den svenska kronans växelkurs mot euron förändrats kraftigt med en appreciering på knappt 7 procent. Detta har skett samtidigt som den globala pandemin har slagit till med hög smittspridning och nedstängningar som följd. LÄS MER

 2. 2. Vart är kronan på väg? : Utmaningen med växelkursprognoser - en jämförelse av prognosmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Dahlberg; Gombrii Anders; [2021]
  Nyckelord :Vector Autoregression; Vector Error Correction; Forecasting; Random Walk; Exchange Rate; VAR-modell; VEC-modell; Prognos; Slumpvandring; Växelkurs;

  Sammanfattning : Riksbanken har under senaste åren blivit kritiserade för deras bristande prognoser av svenska valutakurser. I denna uppsats undersöks det om slumpvandring (RW) är den mest framgångsrika prognosmodellen eller om alternativa ekonometriska prognosmodeller (AR, VAR och VECM) kan estimera framtida växelkurser mer korrekt på kort sikt, ett kvartal fram, och medellång sikt, fyra kvartal fram. LÄS MER

 3. 3. Kan växelkursen ge exporten en skjuts? : En studie om växelkursens påverkan på svensk export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Winnansson; Jens Lepikko; [2020]
  Nyckelord :Exchange-rate; ARDL; Volatility; Export; Exchange-rate fluctuations; ECM; Växelkurs; ARDL; Volatilitet; Export; Kronindex; Växelkursfluktuationer; ECM;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om växelkursen har en påverkan på svensk varuexport och om effekten skiljer sig med avseende på varugrupp. För att uppnå syftet används en ARDL-Approach som skattas med hjälp av tidsseriedata från 32 viktiga handelspartners och 10 viktiga varugrupper under perioden januari 1995 till december 2019. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas spot-priset i EUR/SEK av ett bättre än förväntat svenskt inköpschefsindex?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lidell; [2020]
  Nyckelord :Analytikerestimat; Inköpschefsindex; PMI; SEK; Sverige; Växelkurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger ett samband mellan den procentuella förändringen i dagskursen för valutaparet EUR/SEK och det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningsindustrin, som kommer in bättre än de förväntade analytikerestimaten. Undersökningen har gjorts på 24-timmars intervall över eventdatum i syfte att rensa bort eventuellt nyhetsläckage, som tidigare forskning av Bartolini, et al. LÄS MER

 5. 5. Sverige och Euron : Har Sverige haft en mer stabil utveckling med egen valuta?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Angestav; Gustav Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :EMU; Sverige; Finland; BNP; Växelkurs;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar till att undersöka huruvida Sverige har haft en stabilare utveckling på grund av att vi stått utanför EMU. För detta syfte genomför vi en komparativ jämförelse med Finland, där olika ekonomiska variabler presenteras för Sverige och Finland för att kunna urskilja hur utvecklingen har varit perioden 1990-2019. LÄS MER