Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden : Hur påverkar värdet på den svenska kronan den svenska aktiemarknaden?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

Sammanfattning: Magisteruppsats, civilekonomprogrammet Titel: Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden Bakgrund: Aktiemarknaden och växelkurserna är två avgörande komponenter i världsekonomin. Aktiemarknaden kan påverkas av förändringar i valutakurser, vilket gör det viktigt att förstå hur den fungerar, för att sedan kunna göra smarta investeringsval. I denna studie, kommer vi under en tidsperiod mellan 2012-2021, undersöka hur valutakurserna, SEK/EUR, SEK/USD och KIX-index påverkar OMXS30. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska sambandet mellan förändringar i den svenska växelkursen och den svenska aktiemarknaden. Metod: Denna studie har byggts på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, för att pröva dess syfte. Data har hämtats från Thomas Reuters Eikon Datastream och hypoteserna är framtagna för att finna lösningen på vår problemformulering. Slutsats: Denna studie visar att det finns ett samband mellan förändring i växelkurserna gemensamt och den svenska aktiemarknaden men det finns inte en specifik växelkurs som i sig självt har en signifikant påverkan på den svenska aktiemarknaden i helhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)