Sökning: "Vårdmiljöns betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Vårdmiljöns betydelse.

 1. 1. Transpersoners upplevelser av vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Nordström; Carl-Johan Svenlin; [2023]
  Nyckelord :Transgender persons; Health care staff; Knowledge; Lack of knowledge; Treatment; Health care environment; Experience; Transpersoner; Vårdpersonal; Kunskap; Kompetensbrist; Bemötande; Vårdmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa i jämförelse med övrig befolkning. I enlighet med lagar och konventioner har alla människor rätt till jämlik och adekvat vård. Sjuksköterskor behöver bred kompetens för att kunna ge hälsofrämjande och likvärdig vård. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande : Allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Andersson; Katarina Schildt Svensk; [2022]
  Nyckelord :Art; care culture; daylight; music; nature; single rooms; Dagsljus; konst; musik; natur; singelrum; vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan beskrivas som det fysiska rummet, atmosfären och genom vårdkulturen som råder på vårdavdelningen. Problem: Vid vistelse på sjukhus kan känslor av förlorad kontroll och autonomi uppstå vid en omkullkastat tillvaro. LÄS MER

 3. 3. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Larsson Räty; Gunela Rosenvik; [2022]
  Nyckelord :Caring; end-of-life care; experiences; hospital; nurses; Erfarenheter; omvårdnad; sjukhus; sjuksköterskor; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede är den avslutande fasen inom palliativ vård och tillämpas på patienter som inte längre gynnas av botande behandling. Eftersom huvuddelen av all palliativ vård bedrivs av grundutbildade sjuksköterskor är detta en företeelse de flesta sjuksköterskor kommer stöta på. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Zahra Jafari; Dao Popescu; [2022]
  Nyckelord :care relationship; holistic view; patient participation; team collaboration.; helhetssyn; patientdelaktighet; teamsamverkan; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård definieras som ett partnerskap mellan sjuksköterskorna och patienterna där fokus i vården ligger på patienten som en unik person och inte på sjukdomen. Tidigare forskning visar att patienter och närstående upplever välbefinnande och tillfredsställelse då sjuksköterskorna ger vård baserad på medkänsla. LÄS MER