Sökning: "Vera Adler Bojsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Adler Bojsten.

  1. 1. Vad förväntas kulturen leda till? : En studie av Kulturbryggan och Postkodlotteriets kulturstiftelse

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Vera Adler Bojsten; Anna Fellbom; [2016]
    Nyckelord :Culture; art; economy; the economisation of culture; new institutionalism; Bourdieu; Vestheim; cultural policies; field; capital; Kultur; konst; ekonomi; kulturens ekonomisering; fält; kapital; nyinstitutionell teori; Bourdieu; Vestheim; kulturpolitik;

    Sammanfattning : Som en följd av att det ekonomiska och kulturella fältet förts samman i större grad, har en ekonomisk logik och terminologi gjort sitt intåg i kultursektorn. Kulturen har kommit att uppmärksammas och erkännas som en viktig ingrediens för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling, något som påverkar vad den förväntas leda till. LÄS MER