Sökning: "Voucher system"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Voucher system.

 1. 1. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER

 2. 2. Differences in Management Control System from the Teachers’ Perspective: A cross-sectional interview study of Public and Private Primary Schools

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leomar Junior Laclé; Mohammad Nashed; [2020]
  Nyckelord :Management Control System; Public school; Private school; Teacher; Professional Service Firm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The Swedish primary education consists of public and private schools, where a comprehensive voucher system surrounds them. The different types of organizations present the debate of whether the different school management objectives, create an advantage over the other. LÄS MER

 3. 3. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet -makt eller maktlöshet? : En intervjustudie om äldres val- och påverkansmöjligheter i en konkurrensutsatt äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Helena Lundh; [2018]
  Nyckelord :Elderly care; Voucher system; Freedom of choice; Residential home; Exit and Voice; Äldreomsorg; Kundvalssystem; Valfrihet; Särskilt boende; Sorti och protest;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish welfare system has been characterized by the increasing occurrence of market solutions. One example of this development is the introduction of voucher systems in the elderly care. LÄS MER

 5. 5. A qualitative study of barriers to access and use of pre-paid postnatal care services among mothers under the reproductive health voucher system in rural Uganda

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Denis Muwanguzi; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: The first six weeks following a delivery is a critical period for the mother and the newborn. Despite removing out-of-pocket fees at a postnatal care access point in some parts of Uganda, few mothers utilize pre-paid services. LÄS MER