Sökning: "analytiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden analytiska begrepp.

 1. 1. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER

 2. 2. ATT FÅNGA KOLLEGIALT LÄRANDE I VUX-ENUTBILDNINGENS PRAKTIK - aktionsforskning för professionella lärandegemen-skaper

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fredrik Dahl; [2018-08-25]
  Nyckelord :vuxenutbildning; aktionsforskning; inquiry; kollegialt lärande; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; flerstämmighet; mixed method; innehållsanalys; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med förbättrad förståelse om kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete i vuxenutbildningens praktik på gymnasial nivå, ett forskningsområde som utgör obruten mark. Intresset riktas mot professionella lärandegemenskaper (pro-fessional learning community, PLC). LÄS MER

 3. 3. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogers syn på sin yrkesidentitet och samarbete med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Torstensson; [2018]
  Nyckelord :fritidspedagog; fritidslärare; samarbete; yrkesidentitet; kunskapsbas;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidspedagoger resonerar om sin yrkesidentitet idag och sitt samarbete med lärare. Fritidspedagogens yrkesidentitet kan vara både tydlig och otydlig. Detta beror på vilken yrkesbefattning pedagogen har på den verksamma skolan. LÄS MER

 5. 5. Högre utbildning, behövs det? : - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Pettersson Walldén; Sarah Kopp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay presents a study on the function and meaning of higher education within the context of recruitment. The attention was directed towards how employers perceives the role of higher education in the process of recruiting new staff for human resources and recruitment positions and in particular toward the sense making of the relationship between higher education and the persons supposed to be recruited. LÄS MER