Sökning: "analytiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden analytiska begrepp.

 1. 1. Integration och dess framställning : En diskursanalys av problemrepresentationer i politiska motioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisette Stenberg; [2020]
  Nyckelord :politiska partier; integration; diskursanalys; WPR-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur integration formas diskursivt i politiska förslag. För att göra detta har följande forskningsfrågor använts: Hur framställs integration i motionerna? Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration? Vilka skillnader i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna? Det analyserade materialet i uppsatsen är motioner från de politiska partierna i Sveriges riksdag, totalt har 91 motioner analyserats. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvetare - Den hållbara lösningen för framtida arbetsliv? En kvalitativ studie om arbetsvetares relation till det egna utbildningsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :utbildning; arbetsvetare; styrkor; utmaningar; identitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter som läser vid arbetsvetarprogrammet upplevt utbildningen i sin helhet och vilken betydelse utbildningen har haft i relation till vilka styrkor och utmaningar de upplevt i mötet med arbetsmarknaden genom sin arbetsförlagda praktik.Teori:Tidigare forskning handlar om examina-/utbildningsinflation, universitetens framtid samt jobbfärdigheter och näringslivets kompetensefterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

  Sammanfattning : Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. LÄS MER

 4. 4. ”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Tonhauser Stankoska; Ildiko Olah; [2019]
  Nyckelord :Preeschool; free play;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar att få ta del av pedagogers egna tankar och förhållningsätt kring barn som har svårt att delta i den fria leken. Syftet med detta examensarbete är att genom intervjustudier återge pedagogers beskrivningar av lekens betydelse och hur de ser på sin egen roll inför barns oförmåga att leka i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER