Sökning: "budgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet budgetering.

 1. 1. Riskhanteringens inflytande på elhandelsbolags budgetering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Höij; Sofie Kjellberg; William Söderström; [2023]
  Nyckelord :Budget Management; Risk Management; Hedging; Price Hedging; Beyond Budgeting; Rolling Forecast; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Riskhanteringens inflytande på elhandelsbolags budgetering – En explorativ studie om relationen mellan budgeteringsprocessen och riskhanteringsprocessen på en volatil marknad Seminariedatum: 2023-01-10 Ämne/Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Höij, Sofie Kjellberg & William Söderström Handledare: Elin Funck Nyckelord: Budget, Budget Management, Risk Management, Hedging, Price Hedging, Beyond Budgeting, Rolling Forecast Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur elhandelsbolag inkorporerar riskhanteringsprocessen i budgeteringsprocessen, vilken roll budgeten fyller när risken ökar samt hur risker relaterade till elhandeln hanteras Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med explorativ karaktär som involverar fem semistrukturerade intervjuer med fyra etablerade elhandelsbolag. Totalt intervjuades nio respondenter. LÄS MER

 2. 2. Optimering Överhettarångsotning : Förstudie på Mälarenergi Block 6 för Heat managements systemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Luukas; [2022]
  Nyckelord :Optimized steam sootblowing; superheaters; fouling; boiler efficiency; Waste fueled boiler; Overlapping sooting sequence; sotoptimering; ångsotning; överhettare; slaggning; överlappande sotblåsning; avfallspanna; pannverkningsgrad;

  Sammanfattning : The EU waste hierarchy includes energy recovery facilities where waste is used as fuel in combined heat- and powerplants. When waste is incinerated can the thermal energy be used in for example, district heating networks and or electricity generation. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering inom fastighetsbolag : En kvalitativ studie om hur riskhantering tillämpas inom fastighetsbolag med koppling till budgetering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; riskhantering; risk; budget; budgetering; fastighet; finansiell styrning; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Riskhantering inom fastighetsbolag Bakgrund: Fastighetsbolag utsätts precis som alla andra företag för risker. I fastighetsbolag ligger en stor del av risken i form av fastighetstillgångar som kräver förvaltning, underhåll och riskplanering men även i att bolagen är högt belånade. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Jörnevik; [2022]
  Nyckelord :Project management; budget; project governance; infrastructure; Projektledning; budget; projektstyrning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Innovativ kostnadsberäkningsmodell för additiv tillverkning : En kvalitativ fallstudie med bidrag till utvecklingen av självkostnadsberäkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Eriksson; Filip Johansson; Jonas Nilsson-Öst; [2022]
  Nyckelord :Additiv tillverkning; 3D-printing; kostnadsberäkningsmodell;

  Sammanfattning : Actors within the manufacturing industry are constantly looking for innovative manufacturing methods to remain competitive. Additive manufacturing (AM), also referred to as 3D printing, is considered to have a good potential in the development towards industry 4.0. LÄS MER