Sökning: "budgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet budgetering.

 1. 1. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 2. 2. Budgeten – Att vara eller icke vara : En fallstudie om budgetering som styrmedel i osäkra miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Linde; Ellen Hedin; [2021]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budgetering; osäkerhet; budgetkritik; löpande prognoser;

  Sammanfattning : Budgeten är ett centralt styrmedel i många organisationer, men har fått kritik bland annat för att vara tidskrävande och snabbt bli inaktuell om inte revideringar utförs löpande då allt fler organisationer verkar i osäkra miljöer. Syftet med studien har således varit att undersöka budgetens roll som styrmedel i ett företag som aktivt använder sig av budgetering och dessutom verkar i en osäker miljö. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning utan budget : Controllern och budgetering i kontrast till Beyond budgeting

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samuel Wadström; Erik Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Controller; Role of the controller; Budgeting; Beyond Budgeting; Agencytheory; Decentralization; Budget games; Digitalization; Rolling forecast; Controller; Controllerns roll; Budgetering; Beyond Budgeting; Agentteori; Decentralisering; Budgetspel; Digitalisering; Rolling forecast;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konventionell budgetering har fått utstå betydande kritik under de senaste decennierna, där många menar att den inte är lämplig i dagenssnabbrörliga och globala marknad. Ett flertal organisationer har övergett konventionell budgetering, och rörelsen eller filosofin berördetta kallas för Beyond Budgeting (BB). LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i ideella studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lotten Svensson; Frida Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Arbetssättet hos ideella studentorganisationer vad gäller ekonomistyrning, i form av planering och uppföljning, betraktas som ett relativt outforskat område. Dessutom är nytta och dess innebörd svårdefinierat inom denna typ av organisation, eftersom målen inte är av finansiell karaktär. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i svenska skivbolag : en kvalitativ studie om hur svenska skivbolags ekonomistyrning karaktäriseras utifrån ett traditionellt och modernt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Lejdeby; Gustav Ewerklou; [2020]
  Nyckelord :Traditional management accounting; Modern management accounting; Management Accounting; Organization structure; Control vs Empowerment; Traditional budgeting; Beyond Budgeting; Activity-based costing; Performance measurements; Record labels; Music industry; Popular Culture; raditionell ekonomistyrning; Modern verksamhetsstyrning; Management Accounting; Organisationsstruktur; Control vs Empowerment; Traditionell budgetering; Beyond Budgeting; ABC-kalkylering; Prestationsmätning; Skivbolag; Musikbranschen; Populärkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har riktats kritik mot den traditionella ekonomistyrningen vilket har gjort att moderna styrmetoder och verktyg växt fram för att komplettera ekonomistyrningen. De faktorer som tvingat fram den moderna styrningen går även att se i musikbranschen. LÄS MER