Sökning: "c-uppsats arbetslöshet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c-uppsats arbetslöshet.

 1. 1. Långtidsarbetslöshet - En förändring i livet : En socialpsykologisk studie av hur långtidsarbetslösas liv förändras efter en arbetslöshet med fokus på socialt välbefinnande, roll & identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marianne Eldonson; Annelie Rosén; [2015]
  Nyckelord :Social bonds; shame; role; identity; interaction rituals; welfare.; Sociala band; skam; roll; identitet; interaktionsritualer; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att långtidsarbetslöshet har betydelse för individens livskvalité och att människor utan ett arbete lätt blir till någon som får stå utanför gemenskapen i samhället. Vi önskar i vår C-uppsats att lyfta fram vad som sker i individens liv vid långtidsarbetslöshet, med fokus på hur arbetslösheten ändrat individens sätt att se på sig själv och hur det sociala och arbetsplatsanknutna nätverket förändrats. LÄS MER

 2. 2. Ung, kvinna och högskoleutbildad : En studie om sex högskoleutbildade kvinnors upplevelser och tankar om sin etableringsprocess på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sabrina Eliasi; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Högskoleutbildade individer möter idag en arbetsmarknad med ständiga omställningar, en arbetsmarknad som på detta vis utgör en oförutsebar och otrygg framtid för många ur denna samhällsgrupp. Kvinnor som vid avslutade studier och inträde till arbetsmarknaden hunnit komma upp i barnafödande ålder anses löpa större risk för arbetslöshet och deltidsarbete. LÄS MER

 3. 3. Hjälp eller Tvång? : En sociologisk analys av arbetslösas syn på arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malin Goldkuhl; [2005]
  Nyckelord :sociologi; arbetslösa; arbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; arbetslöshetspolitik; arbets- och utvecklingscentrum; nätverk; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2003 skrev jag tillsammans med en annan student vid Lunds universitet en C-uppsats om hur långtidsarbetslösa upplever sin situation. I denna uppsats nystar jag vidare på denna tråd för att undersöka några arbetslösas upplevelser av sina behov av stöd och hjälp som arbetssökande och sätta detta i relation till deras upplevelse av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de möter och intentionerna bakom dessa åtgärder. LÄS MER