Sökning: "community-building activities"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden community-building activities.

 1. 1. Att spela tillsammans med andra : En kvalitativ intervjustudie kring gemensamhetsskapande aktiviteter i pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2021]
  Nyckelord :musical learning; community-building activities; piano teaching; socio-cultural perspective; semi-structured interviews; musikaliskt lärande; gemensamhetsskapande aktiviteter; pianoundervisning; sociokulturellt per-spektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur kulturskolelärare ser på gemensamhetsskapande aktiviteter i sin pianoundervisning samt hur dessa påverkar elevers sammanhållning och lärande. I bakgrundskapitlet presenteras litteratur som behandlar positiva effekter av användning av gemensamhetsskapande aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Förskola och boende för äldre tillsammans : nästa generations samhällsbyggande

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Elg; Malin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förskola; boende för äldre; äldreboende; generationskoncept; samverkanshus;

  Sammanfattning : I denna rapport har möjligheten av gemensamma lokaler för förskola och boende för äldre undersökts. Sverige har idag stora utmaningar när det kommer till att bemöta behovet av ändamålsenliga bostäder för de äldre. Liknande utmaningar gäller även läromiljöer för barn. LÄS MER

 3. 3. “A ROOM FOR OUR OWN”. Queer memories and feelings in the archival practices of Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (Archive and Library of the Queer Movement) in Gothenburg/Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Camila Borges Freitas; [2019-07-08]
  Nyckelord :Archive; Queer Theory; Memory; Queer Counterarchive;

  Sammanfattning : This thesis departs from the case study of the Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) [In English: Archive and Library of the Queer Movement], located in Gothenburg/Sweden, to discuss how queer memories and feelings are embedded in queer archives. It focuses in some of QRAB’s practices, such as: the structure and organization of the archive, the membership, the processes of collection and cataloguing of materials, the external activities, and the relationship with the public and other organizations. LÄS MER

 4. 4. Samhällskontrakt och medborgargardens nödvärnsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån rättsdogmatisk metod har uppsatsen formulerat vilka de rättsliga definitionerna av nödvärnsrätten och envarsgripande är, problematiserat vilka problem som kan uppstå och var gränserna går. Jag har vidare tittat på samhällsstrukturers uppkomst, härledningar och definitioner. LÄS MER

 5. 5. Celebpreneurship : The Evolvement of Entrepreneurship through Celebrification

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Burak Celebi; Markus Schumacher; Matthias Hunz; [2016]
  Nyckelord :Celebpreneurship Celebrity Entrepreneurship Celebrification Effectuation Causation Online Networks Capitals Bloggers Case Study Observational Research;

  Sammanfattning : This study investigates and aims to capture a new phenomenon: “celebpreneurship”, a new form of entrepreneurship emerged through the celebrification process. Where ordinary individuals transform into celebrities, and become entrepreneurial when they reach certain amount of “well-knowness”, in order to monetize their activities. LÄS MER