Sökning: "digital kompetens i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden digital kompetens i förskolan.

 1. 1. "Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning”  : En kvalitativ studie utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Lundberg; Carolien Steverink; [2020]
  Nyckelord :Förskola; undervisning; fysisk aktivitet; digitala verktyg; ämnesöverskridande arbetssätt.;

  Sammanfattning : I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i förskolan : Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amilia Berglund; Ann-Sofie Lundström; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg. Digital kompetens. Mediering. Artefakter. Kunskap. Pedagogik. Förskola. Undervisning. Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan : En studie ur ett domesticeringsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Svensson; Sofie Lindeman; [2020]
  Nyckelord :Digitalization in preschool; digital competence; domestication theory; preschool teacher; increasing competence; Digitalisering i förskolan; digital kompetens; domesticeringsteori; förskollärare; kompetenshöjning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase the knowledge of preschool teachers’ perceptions and experiences of the work with digitalization in preschool. The study is based on twelve qualitative interviews with active preschool teachers from four different municipalities in western Sweden. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar och didaktiska val när digitala verktyg används i undervisningen : En kvalitativ studie som berör matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Lexander Lo; Rebecca Stövegård; [2020]
  Nyckelord :digital tools; teaching mathematics; ICT; iPad; didactics; preschool; digitala verktyg; matematikundervisning; IKT; lärplatta; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. LÄS MER

 5. 5. Det är ju framtiden! : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på användandet av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Catja Lundström; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital competence; interplay; teaching; sociocultural perspective; curriculum for preschool; Förskola; digital kompetens; digitala verktyg; samspel; undervisning; IKT; sociokulturellt perspektiv; Lpfö 18;

  Sammanfattning : "That's the future!" A study of preschool teachers' views on digital tools.   Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER