Sökning: "direktbuss"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet direktbuss.

 1. 1. Development of an Attractive Network for Regional Bus Traffic in Dalarna County

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Mattias Ahlström; [2015]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Buss; Direktbuss; Dalarna; Dalatrafik; Tillgänglighet; Restid; Restidsfaktor; Arbetspendling; Pendling; Regionförstoring; BRT; BHLS; GIS; Geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Även om direktbusstrafiken i Dalarnas län redan i dagsläget trafikerar relativt raka och snabba linjesträckningar anser länstrafikbolaget Dalatrafik att det finns potential till att ytterligare sänka restiderna för att locka fler resenärer. Fyra av länets viktigaste direktbusslinjer har därför studerats och för var och en av dessa har ett antal förändringsåtgärder tagits fram. LÄS MER

 2. 2. Val av färdmedel till externa köpcentra : En studie av Valbo köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Isak Jakobsson; [2008]
  Nyckelord :Transport mode choice; out-of-town-shopping; shopping centre; factors; public transport; free home deliverance; direct bus; Valbo; Sätra; Gävle; Valbo; Sätra; Gävle; Val av färdmedel; externa köpcentra; externa handelsetableringar; ytterstadsdel; faktorer; direktbuss; gratis hemkörning av varor; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : We travel more nowadays. The increasing travel rate generates greenhouse gases which in the long run cause an increasing number of natural disasters over the world. Car traffic is a major contributor to this development. Out-of-town shopping centres have historically good accessibility for car traffic. LÄS MER