Sökning: "distansprov"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet distansprov.

  1. 1. Iterera, iterera, iterera : En studie om hur en upprepande designprocess kan förbättra användbarheten i Provbankens interaktiva distansprov

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Pehr-Henric Danielsson; [2006]
    Nyckelord :Usability; usability test; usability heuristics; design; design principles; distance education; interface; golden rules; interactive; iterative; process; prototype; test; examination; Användbarhet; användartest; användbarhetsprinciper; design; designprinciper; distansutbildning; gränssnitt; gyllene regler; interaktiv; iterativ; process; prototyp; prov; tentamen;

    Sammanfattning : Provbanken är en del i ett nationellt provsystem som är tänkt att vara ett bedömningskomplement till existerande prov i gymnasieutbildningen. Växjö universitet har varit delaktig i utvecklingen av prov för de yrkesinriktade ämnena sedan 1997. LÄS MER