Sökning: "effekttariffer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet effekttariffer.

 1. 1. Techno-economic analysis of Battery Energy Storage Systems and Demand Side Management for peak load shaving in Swedish industries

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Benjamin Skog Nestorovic; Douglas Lindén; [2020]
  Nyckelord :Peak load shaving; battery energy storage system; demand side management; Fast Frequency Reserve market; power tariff; Effektoppsreducering; batterilagringssystem; efterfrågeflexibilitet; Fast Frequency Reserve; effekttariffer;

  Sammanfattning : The Swedish electrical grid has historically been robust and reliable, but with increased electrification in numerous sectors, out-phasing of nuclear power and a high market diffusion of wind power, the system is now facing challenges. The rotational energy in the system is expected to decrease as a result of higher shares of intermittent energy sources, which can affect the stability of the grid frequency negatively. LÄS MER

 2. 2. HUR PÅVERKAR INFÖRANDET AV EFFEKTTARIFFER LÖNSAMHETEN FÖR SOLCELLSSYSTEM : En studie med syfte att undersöka effekttariffers ekonomiska inverkan hos villaägare med solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Karlsson; Johannes Olovsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a study on how the profitability of a photovoltaic systems owned by small house residents could be affected by the introduction of power-based tariffs in the regions around Mälaren, Sweden. This tariff is based on the customers highest power usage per month. LÄS MER

 3. 3. Possibilities for battery storage in a rapidly changing energy system – How will power tariffs affect profitability of residential battery storage?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jorunn Cardell; Elin Öhman; [2019]
  Nyckelord :Residential battery storage; power tariff; flexibility; electrical grid; aggregator; power and capacity shortage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska elnätet är i behov av stora investeringar och flexibilitetsåtgärder för att upprätthålla ökad efterfrågan på energi och effekt, samt ökad andel variabel förnybar elproduktion. Ett sådant tillvägagångssätt är det ökade införandet av effekttariffer för småkunder bland svenska nätoperatörer som syftar till att uppmuntra slutkonsumenter att utjämna last. LÄS MER

 4. 4. Lokal effekttoppsreduktion med elbilar - En del av framtidens smarta elnät?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Smed; [2017]
  Nyckelord :power; reduction; BEV; battery; electric; vehicle; vehicles; elbilar; effekttoppsreduktion; effektreduktion; smart; elnät;

  Sammanfattning : Till följd av de klimatmål som Sverige satt upp för att bemöta klimatförändringar förväntas andelen intermittent elproduktion öka, framförallt sol- och vindkraft. För att undvika dyra investeringar och kapacitetsförstärkningar tillföljd av den intermittent elproduktionen är det viktigt att det redan existerande elnätet effektiviseras och utnyttjas på ett smart sätt. LÄS MER

 5. 5. Dynamiska elnätstariffer : Incitament för en effektivare användning av eldistributionsnäten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :elnätstariff; dynamisk tariff; effekttariff; eldistribution;

  Sammanfattning : För att kunna hantera en ökad anslutning av förnybar, variabel elproduktion och efterfrågan på elektricitet kan det komma att krävas omfattande investeringar i elnäten. Som ett alternativ till kostsamma investeringar har efterfrågeflexibilitet presenterats som en lösning, bland annat för att utnyttja det elektriska systemet mer effektivt. LÄS MER