Sökning: "engelska 5"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden engelska 5.

 1. 1. The Hitchhiker's Guide to Irony

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Simon Torffvit; [2022]
  Nyckelord :irony; humor; principle of relevance; literature teaching; English as a Foreign Language; EFL; maxims of conversation; close reading; The Hitchhiker s Guide to the Galaxy; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper, I explore how Douglas Adams’ comedic 1979 science-fiction novel The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy could be used to improve English as a foreign language (EFL) learners’ understanding of irony. Specifically, the study is based on criteria for the English 5 course in Swedish upper secondary school and is performed using a combined theoretical framework of Dan Sperber and Deidre Wilson’s principle of relevance and Paul Grice’s maxims of conversation. LÄS MER

 2. 2. Aromatic Ring Flips and Local Volume Fluctuations in BPTI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Enbom; [2022]
  Nyckelord :Biophysical Chemistry; Molecular Dynamics; Protein Dynamics; Activation Volume; Aromatic Ring Flips; BPTI; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aromatic ring flips are a classic example of a dynamic process in proteins. Discovered decades ago, methodological limitations hindered progress at the time. Ring flips have gained new interest and experimentalists can measure the flip rate and thermodynamic quantities associated with it. LÄS MER

 3. 3. 67 § KöpL och skadans avlägsenhet: Engelsk och Svensk Rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Larsson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; comparative law; Hadley v Baxendale; remoteness of damage; skadestånd; Köplagen; 67 §; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar skadestånd som uppstår i det fall avtalsbrott har skett vid köp av lös egendom. Syftet är att kartlägga den kritik som riktats mot 67 § KöpL och indelningen mellan direkta och indirekta skador i svensk rätt för att sedan ge ett förslag de lege ferenda. LÄS MER

 4. 4. A quantitative study on vocabulary in English textbooks used in upper secondary schools in Sweden

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Leena Le Thi Thuy Dung; [2022]
  Nyckelord :Vocabulary; vocabulary acquisition; explicit learning; incidental learning; repetition; exposure; textbooks; teaching materials;

  Sammanfattning : Vocabulary plays a fundamental role in language learning acquisition. With a sufficientvocabulary, learners are able to express themselves in various ways, communicate and share their thoughts and opinions with others. In contrast, an inadequate vocabulary gives rise to misunderstanding and poor communication. LÄS MER

 5. 5. Engelskundervisning – med eller utan stöd av förstaspråket? : En fokusgruppsintervjustudie om elevers uppfattningar om och upplevelser av användning av svenska språket i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Axel Perfekt; Leo Tage-Hansen; [2022]
  Nyckelord :middle school pupils; primary school; english education; First Language; Target Language; foreign language anxiety; FLA; proficiency; mellanstadieelever; grundskola; engelskundervisning; förstaspråk; målspråk; foreign language anxiety; FLA; oro; behärskning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur elever i årskurs 4 och 5 i den svenska grundskolan upplever användandet av svenska i undervisningen av engelska, samt hur användandet av svenska relaterar till eventuell foreign language anxietyhos eleverna. De forskningsfrågor som har besvarats är: 1) Hur upplever elever användandet av svenska i engelskundervisningen, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket? samt 2) Hur relaterar användandet av svenska i engelskundervisningen till elevernas foreign language anxiety, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket?Empiriskt material samlades in genom fokusgruppsintervjuer med 18 elever i årskurs 4 och 5. LÄS MER