Sökning: "estetisk i vården"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden estetisk i vården.

 1. 1. Vårdkvalitet : -En litteraturstudie om vårdkvalitet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Bergdahl; Malin Möller; [2019]
  Nyckelord :Literature review; participation; patients; psychiatric care; quality of care; Delaktighet; litteraturstudie; patienter; psykiatrisk vård; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp som inte går att beskriva på ett ensidigtsätt. Vårdkvalitet kan ses ur många olika perspektiv, där patientperspektivet är ett. Begreppetdelaktighet framkommer som centralt när vårdkvalitet beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Estetik som ett hälsofrämjande redskap inom vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Matilda Göthlund; Sara Jannati; [2011]
  Nyckelord :Aesthetic; Health care; Art therapy; Drugs; Health; Estetik; Vård; Konstterapi; Läkemedel; Hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Den här uppsatsen avsåg att genom en deskriptiv litteraturstudie beskriva vad litteraturen säger om hur estetiska inslag i vården kan främja hälsa. Metod: Data till studien inhämtades från databaserna Cinahl och Discovery samt via fritextsökningar, vilket resulterade i 16 artiklar. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse i omvårdnaden av demenssjuka : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emelie Kinnander; Erica Stewart; [2009]
  Nyckelord :musik; demens;

  Sammanfattning : Demens är en degenerativ sjukdom som angriper den drabbade personens nervsystem på så vis att personen gradvis blir mentalt och socialt handikappad, innan sjukdomen slutligen leder till döden. Orsakerna till sjukdomen är ännu okänd, men det finns kunskap om hur vården av dessa människor kan bli så lämplig som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Utformning av vårdmiljön. Färgen och estetikens betydelse för välbefinnandet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ingalill Remdahl-Andrén; Märit Malmgren; [2008-12-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjukhus kan upplevas som generellt tråkiga och intetsägande, oftast med vita väggar ochfärglös inredning. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet och den fysiskahälsan bör människan vara tillfreds med sin omgivning. Det är sjuksköterskans ansvar attskapa en trygg och harmonisk miljö i omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Musik i vården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Erlandsson; [2005]
  Nyckelord :vård; musik; bakgrundsmusik; avslappning; dans; smärta;

  Sammanfattning : Musik är ett viktigt redskap för att främja och bevara hälsa. Musiken främjar avslappning och kan förändra sinnesstämning genom att skapa känslomässiga upplevelser hos lyssnaren. Musik kan också användas som avslappning i sjukhusmiljöer exempelvis med lugnande musik som patienten kan välja att lyssna eller inte lyssna på. LÄS MER