Sökning: "Health care"

Visar resultat 1 - 5 av 8186 uppsatser innehållade orden Health care.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jamil Al Zahed; Rebecca Lenz; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterskors upplevelser; vårda patienter; pandemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har pågått sedan slutet av 2019. Viruset har spridit sig över hela världen. Brist på planering, resurser och ledarskap har varit ett enormt problem under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Att bli tonårsmamma : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Reinholdsson; Håkan Nähr; [2022]
  Nyckelord :Teenager; care encounter; pregnancy; childbirth; midwife; healthcare stuff; Tonåring; bemötande; graviditet; barnafödande; barnmorska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av tonårsgraviditeterna var oplanerade men tonårsmammorna ställde sig ofta positiva till sin graviditet.  Även fast graviditeten var oplanerad användes preventivmedel endast i liten utsträckning vid tiden för befruktningen. Tonårsmammans första kontakt med mödrahälsovården skedde någon gång mellan vecka 5–36. LÄS MER

 3. 3. Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem – tid for forandring?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Nina Alette Wikan; [2021-11-22]
  Nyckelord :Helsetjenesteassosierte infeksjoner; Antibiotikabruk i sykehjem;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Helsetjenesteervervede infeksjoner er en utfordring i sykehjem, fordi det belaster beboerne og medfører bruk av antibiotika, en ressurs som må forvaltes fornuftig, for å sikre denne i fremtiden. Urinveisinfeksjoner er hyppigst forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem og tilsvarende urinveismidler hyppigst anvendt antibiotika. LÄS MER

 4. 4. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae - screening and contact tracing in Region Stockholm in comparison with two other Swedish regions

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Mats Pergert; [2021-11-22]
  Nyckelord :Carbapenemase; Enterobacteriaceae;

  Sammanfattning : Background: Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae (CPE) is a growing problem all around the world. Sweden is relatively spared and there are very seldom outbreaks within the health care sector. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården och hur egenkontroll påverkar följsamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Charlotta Kamaterou; [2021-11-22]
  Nyckelord :Hygienrutiner; Djursjukvården;

  Sammanfattning : Introduktion: Förebyggande arbete för att begränsa smittspridning inom djursjukvården är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att motverka uppkomst av antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner som handhygien är grundläggande i detta arbete, men kunskapen om följsamhet och faktorer som påverkar följsamheten inom djursjukvården är begränsad p. LÄS MER