Sökning: "handlingsdirigering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet handlingsdirigering.

 1. 1. Överskottsinformation och straffprocessens funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Bergendorff; [2016]
  Nyckelord :Straffprocess; processrätt; straffrätt; criminal process; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats kommer den svenska regleringen av möjligheterna att använda överskottsinformation från hemliga tvångsmedel som grund för att inleda förundersökning att utredas och utvärderas utifrån ett rättsteoretiskt perspektiv. Arbetet inleds med en presentation av gällande rätt på området. LÄS MER

 2. 2. Bevisöverenskommelsers giltighet och verkan i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Henningsson; [2015]
  Nyckelord :bevisöverenskommelser; giltighet; verkan; dispositiva tvistemål; den processuella ogiltighetsprincipen; processuella överenskommelser; avståenden från rätten till domstolsprövning; totala avståenden; partiella avståenden; processrätt; avtalsfrihet; dispositionsrätt; fri bevisprövning; fri bevisföring; fri bevisvärdering; bevisrätt; civilprocessens funktioner; rättsskydd; handlingsdirigering; konfliktlösning; processekonomi; prioriterade bevismedel; prioriterade bevisfakta; exklusiva bevismedel; sekretessavtal; åberopandeförbud; skriftliga vittnesattester; exklusiva bevisfakta; integrationsklausuler; processuell oskälighetsregel; förenklad rättskipningsuppgift; förenklad processföringsuppgift; materiellt riktiga domar; respekten och förtroendet för rättskipningen;

  Sammanfattning : I detta arbete har avhandlats bevisöverenskommelsers giltighet och verkan i dispositiva tvistemål. Som utgångspunkt har tagits att två jämbördiga kommersiella parter har ingått en bevisöverenskommelse, innan tvist dem emellan har uppstått. LÄS MER