Sökning: "materiellt riktiga domar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden materiellt riktiga domar.

 1. 1. Bedömning på (o)vetenskaplig grund? - Om bevisvärdering av muntliga utsagor i asylmål grundade på sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; bevisrätt; flyktingrätt; asylrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kritik har riktats mot bedömningarna av svenska asylärenden grundade på sexuell läggning. Kritiken mot bedömningarna i dessa mål riktar sig främst mot att bevisvärderingen verkar grundas på subjektiva eller fördomsfulla antaganden, och avsaknaden av legitima bedömningsgrunder för att avgöra trovärdighet och tillförlitlighet i de muntliga utsagorna. LÄS MER

 2. 2. Effektiv brottsbekämpning eller hög rättssäkerhet? En studie av den moderna brottsmålsprocessens utvecklingsriktning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabel Ekström; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I brottmålsprocessen prövar domstolen frågan om åklagarens brottsanklagelse mot en enskild individ är bevisad, samt bestämmer vilket straff som i sådana fall skall utdömas. En uppfattning är att brottmålsprocessens syfte är att ge de materiella straffbestämmelserna genomslag i samhället. LÄS MER

 3. 3. Bör Sverige inrätta ett fristående resningsinstitut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Fridén; [2016]
  Nyckelord :Resning; fristående resningsinstitut; resningsorgan;

  Sammanfattning : I Sverige prövas ansökningar om resning av HD, om den angripna domen meddelades av en hovrätt eller av HD själv, eller av hovrätten, om den angripna domen meddelades av en tingsrätt. Åklagaren beslutar om utredning ska göras i ett resningsärende. Dessutom kan rätten förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd. LÄS MER

 4. 4. Resning till förmån för den tilltalade - med tilläggsregeln i främsta fokus. - ”vad den oskyldigt dömde söker är icke nåd utan rättvisa”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arash Ghavamnejad; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; resning; tilläggsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det kan sägas att extraordinära rättsmedel och dess resningsregler i dagens rättegångsbalk 58 kap. härstammar från konungens förmånsrätt att bryta domar under 1100-talets högmedeltid. Begreppet rättskraft och behovet av att angripa lagakraftvunna domar slog inte igenom förrän i slutet av 1600-talet. LÄS MER

 5. 5. Överviktsprincipens vara i svensk rätt? - En studie av ett alternativ till bevisbördereglerna ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Westberg; [2016]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; överviktsprincipen; bevisbörda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I många tvistemålsrättegångar råder osäkerhet om ett rättsfaktum föreligger eller inte. Det kan exempelvis röra sig om att domaren inte vet om en betalning skett eller ej. Domaren kan inte avstå från att avgöra målet. Ofta tas förgivet att just en bevisbörderegel ska användas, även fast överviktsprincipen är ett alternativ. LÄS MER