Sökning: "straffprocessrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet straffprocessrätt.

 1. 1. Utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel och ”den bestraffande vändningen”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Egzon Kalludra; [2021]
  Nyckelord :Hemliga tvångsmedel; personlig integritet; bestraffande vändning; kriminalpolitik; 34-punktsprogrammet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det föreligger ett samhälleligt behov av en effektiv brottsbekämpning till skydd för samhällsmedborgarna. Effektiv brottsbekämpning upprätthålls genom de brottsbekämpande myndigheterna som har diverse möjligheter att bedriva verksamheten på. En av möjligheterna är användningen av hemliga tvångsmedel. LÄS MER

 2. 2. Gamla nyheter? : Om möjligheten att bevilja resning på redan föreliggande material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Garpebring; [2021]
  Nyckelord :Resning; Bevisprövning; Tilläggsregeln; Fri bevisprövning; Processrätt; Straffprocessrätt; Extraordinära rättsmedel;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om resning kan och bör beviljas på grund av en oriktig bevisprövning utan att någonting nytt tillkommit i ärendet. Senast en sådan resningsgrund var uppe för seriös diskussion i Sverige, i slutet av 1930-talet, avfärdades den med hänvisning till att bevisfrågor kunde fullföljas till högsta instans. LÄS MER

 3. 3. Motiverat från allmän synpunkt - Ett minskat straffhot vid upphovsrättsliga intrång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property; upphovsrätt; copyright; åtalsprövningsregler; prosecution rules; straffprocessrätt; criminal procedure law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett rättsområde i ständig förändring. Den svenska upphovsrättslagstiftningen påverkas till stor del av både EU-medlemskapet och internationella konventioner. I september 2020 införde lagstiftaren brottet grovt upp-hovsrättsbrott med en högre straffskala. LÄS MER

 4. 4. Det gåtfulla folkets berättelser - En undersökning av bevisvärderingskriterier och dessas tillämpning på barns utsagor i våldtäktsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Nässlander; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bevisvärdering; Bevisvärderingskriterier; Sexualbrottsmål; Barnförhör; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Av rättegångsbalken 35 kapitlet 1 § följer bland annat principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det inte finns några legala regler för värderingen av specifika bevis som domstolarna måste förhålla sig till. I NJA 2010 s. LÄS MER

 5. 5. Häktning eller betryggande övervakning? En principiell fråga beträffande unga lagöverträdare som spänner över flera rättsområden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; socialrätt; betryggande övervakning; synnerliga skäl; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER