Sökning: "instructional model"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden instructional model.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Bör vi flippa gitarrlektionen? En intervjustudie i flipped classrooms potential för gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carl Wictorin; [2018]
  Nyckelord :gitarrlärare; flipped classroom; läromedel; videor; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; guitar teacher; teaching materials; videos; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att titta på de potentiella för- och nackdelarna med att använda flipped classroom som metod i gitarrundervisning. Vidare så ämnar den identifiera ett antal riktlinjer för hur videomaterial skulle kunna utformas för den här typen av gitarrundervisning. LÄS MER

 3. 3. How to make guests behave more environmentally friendly in hotel rooms? : The exploration of motivation factors from guests' perspective 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lei Yang; [2017]
  Nyckelord :Hotel guests; environmental behavior; environmental knowledge; environmental attitude; individual responsibility; governmental regulation; marketing strategies; social norms;

  Sammanfattning : Hotel industry, as the largest sub-sector of tourism often generates huge negative environmental impacts, including waste of freshwater, consumption of energy and carbon dioxide emissions. It is clear that the guests’ choices and actions in hotel rooms shape the environmental sustainability of the hotel industry. LÄS MER

 4. 4. Designing an Automation Course - An Application of the ADDIE Model

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för industri- och materialvetenskap

  Författare :Andersson Christian; Niklas Liljegren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is the fourth era of industry. It changes how products are producedwhich also changes the expectations on the industrial workers. Everything in theproduction should now be automated and connected via IT (Informational Technology). LÄS MER

 5. 5. Flipped Classroom : A Literature Review on the Benefits and Drawbacks of theReversed Classroom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Vasiliki Kostaras; [2017]
  Nyckelord :Flipped Classroom; Flipped Learning; Reversed Classroom; Blended Learning; Computers assisted learning; inverted classroom; English language teaching;

  Sammanfattning : Technology has become an integral part in the realm of education. The flipped classroom is a recent teaching method where students can watch instructional online videos outside the classroom that actively engage them in their learning process. LÄS MER