Sökning: "instructional model"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden instructional model.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Vilken inlärningsteori lämpar sig bäst? : en experimentell studie i idrottsundervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Rudner; Madeleine Stegius; [2019]
  Nyckelord :Teaching styles; physical education; peer teaching; direct teaching; school.; idrottsundervisning; skolan; inlärningsmetoder; kamratåterkoppling; direkta instruktionsmodellen.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt har kamratåterkopplingsmodellen har i samband med idrottsundervisning i jämförelse med kontrollgruppen som utövar direkta instruktionsmodellen. Samt vilken av inlärningsteorierna har störst effekt. LÄS MER

 3. 3. Bör vi flippa gitarrlektionen? En intervjustudie i flipped classrooms potential för gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carl Wictorin; [2018]
  Nyckelord :gitarrlärare; flipped classroom; läromedel; videor; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; guitar teacher; teaching materials; videos; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att titta på de potentiella för- och nackdelarna med att använda flipped classroom som metod i gitarrundervisning. Vidare så ämnar den identifiera ett antal riktlinjer för hur videomaterial skulle kunna utformas för den här typen av gitarrundervisning. LÄS MER

 4. 4. How to make guests behave more environmentally friendly in hotel rooms? : The exploration of motivation factors from guests' perspective 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lei Yang; [2017]
  Nyckelord :Hotel guests; environmental behavior; environmental knowledge; environmental attitude; individual responsibility; governmental regulation; marketing strategies; social norms;

  Sammanfattning : Hotel industry, as the largest sub-sector of tourism often generates huge negative environmental impacts, including waste of freshwater, consumption of energy and carbon dioxide emissions. It is clear that the guests’ choices and actions in hotel rooms shape the environmental sustainability of the hotel industry. LÄS MER

 5. 5. "Jag har lärt mig att skilja ut vad som är viktigt" : Lärares lärande i learning study

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Johanna Stjernlöf; [2017]
  Nyckelord :professional development; teacher learning; learning study; variation theory; reflection; collaborative learning; collective learning; teachers´ perceptions;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers' experiences of participating in collaborative professional development. Learning study is a systematic model where teachers collaborate around specific content areas (an object of learning) trying to find out what the students need to discern, and how that can be taught, using variation theory as a framework for lesson design and analysis. LÄS MER