Sökning: "jämförelse sverige kanada"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämförelse sverige kanada.

 1. 1. Physical or Digital Payments : Towards a Dominant Design?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ALEXANDER ANDERSSON; KARL ESSUNGER; [2018]
  Nyckelord :Digital payments; Physical payments; Cashless society; Retail payments; Cash usage; Card usage; Dominant design; Technological discontinuity; Technology cycle; Network externalities; Two-sided platforms; Two-sided markets; Digitala betalningar; Fysiska betalningar; Kontantanvändning; Massbetalningar; Kortanvändning; Dominant design; Teknologiska diskontinuiteter; Nätverksexternaliteter; Teknologicykel; Tvåsidiga marknader; Tvåsidiga plattformar;

  Sammanfattning : Rapid digitalisation development has been stampeding widely across today’s societies, and not least in the payment industry. Though, the digitalisation in the payment industry has been very deviating, even between similar well-developed countries, and while there are positive and negative effects with both digital- and physical payment means, there is little knowledge that highlights the influencing factors and accompanied problems. LÄS MER

 2. 2. National Urban Parks : a comparison between National Urban Parks in Canada and Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isabell Holmstedt; [2015]
  Nyckelord :nationalstadspark; national Park; Kanada; ; Sverige; Rouge Park; Kungliga Nationalstadsparken;

  Sammanfattning : The thesis’s main aim was to explore definitions and concepts of national urban parks and the concept urban wilderness compare the Rouge National Urban Park, Toronto, Canada with the Royal National City Park, Stockholm, Sweden. Objectives for the parks, their management, regulations, visitor information, challenges and other aspects were compared considering the different national approaches. LÄS MER

 3. 3. Arbete med barn med inlärningssvårigheter – Jämförelse mellan två skolsystem Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Inkludering; Exkludering; Inlärnin;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att jämföra två olika pedagogiska skolsystem. Det ena systemet är Arrowsmith-programmet(exkludering) och finns i Kanada. Det bedrivs på Eaton Arrowsmith School. Det andra skolsystemetfinns i Island/Sverige(inkludering). LÄS MER

 4. 4. Taylor-regelns aktualitet och tillämpbarhet : En jämförelse av Taylor-skattningar i Brasilien, Kanada, Polen, Sverige och Sydafrika för åren 2000-2013

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Pontus Björklund; Ellinor Hegart; [2014]
  Nyckelord :Taylor rule; Taylor models; modified Taylor rules; time lag; interest rate smoothing; interest rate; interest rate rules; monetary policy; Brazil; Canada; Poland; Sweden; South Africa; Taylor-regeln; Taylor-modeller; modifierade Taylor-regler; tidslagg; styrränteutjämning; styrränta; styrräntesättning; penningpolitik; Brasilien; Kanada; Polen; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : John B. Taylor, professor i nationalekonomi vid Stanford University, presenterade år 1993 en penningpolitisk regel som syftade till att vara ett hjälpmedel för centralbanker vid räntebeslut. Taylor-regeln är mycket enkel i sitt uförande och baseras på att styrräntan bör sättas efter två variabler: BNP-gapet och inflationsavvikelsen. LÄS MER

 5. 5. Självspridning av contortatall (Pinus contorta) på impedimentmark i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jakob Nemer Barbiche; [2013]
  Nyckelord :självspridning; impediment; skador; jämförelse; antal; altitud; temperatursumma; self-spreading; unproductive land; damage; comparison; quantity; altitude; temperature;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ungefär 475 000 hektar skogsmark där den från Kanada introducerade contortatallen (Pinus contorta) utgör mer än 65 % av den totala grundytan. Genom aktiv skogsanläggning har P. contorta blivit Sveriges sjunde vanligaste trädart sett i ett volymmässigt perspektiv. LÄS MER