Sökning: "konkurrens bankmarknad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden konkurrens bankmarknad.

 1. 1. Konkurrensen i den svenska banksektorn : En tillämpning av Panzar-Rosse modellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Christopher Norén Wallin; Alexandros Katsanos; [2019]
  Nyckelord :Panzar-Rosse; Svenska bankmarknaden; konkurrens;

  Sammanfattning : This paper examines the market competition in the Swedish banking industry and which factors that affects it. The main purpose is to examine which market structure is characterizing the banking industry. This is done by applying a regression analysis based on the Panzar-Rosse model for 2011-2018. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för att öka kundlojaliteten inom banksektorn : En fallstudie på Föreningssparbanken AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Yodit Solomon; Dalia Al Salman; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en problemformulering som lyder: Vilka faktorer har betydelse i ledarskapet för att öka kundlojaliteten inom banksektorn?Den svenska bankmarknaden förändras ständigt. Nya banker etableras och andra avvecklas. LÄS MER

 3. 3. Bankfusioner- en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Karlsson; Johan Arvidsson; [2004]
  Nyckelord :Bankbranschen; Effekter; Fusion; Förvärvsstrategi; Motiv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bankvärlden och de finansiella marknaderna har genomgått en kraftig förändring efter den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. De viktiga drivkrafterna bakom branschens omstrukturering under 1990-talet har bland annat varit avregleringar, Internets genomslag och den ökade globaliseringen. LÄS MER