Sökning: "kund uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden kund uppfattning.

 1. 1. Revisorsrotation och revisionskvalitet : Revisorers och revisionskunders perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Inga-Lill Persson; Olesia Mandryka; [2023]
  Nyckelord :rotation; kvalitet; kompetens; oberoende; revisor; kund;

  Sammanfattning : Revisorer ska säkerställa att företags finansiella information är rättvisande. Dock har situationer förekommit där revisorers ställning har ifrågasatts. Till följd av detta har rotation både på individ- och byrånivå implementerats i Sverige och är sedan år 2009 regelbaserad. LÄS MER

 2. 2. E-handlarens digitala egenskaper och dess inverkan på konsumentens subjektiva uppfattning : En kvantitativ studie om förtroende och misstro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Axelsson; Stina Lindberg; [2023]
  Nyckelord :E-handel; Förtroende; Misstro; Funktionell Uppfattning; Motiverande Uppfattning; Digitala Egenskaper;

  Sammanfattning : The study examines how online retailers' digital characteristics affect consumers' perception of the online retailer and how the perception affects trust and distrust of the online retailer. The result aims to help online retailers gain an understanding of which characteristics are most salient and strategically important to generate trust among consumers. LÄS MER

 3. 3. Att formge social struktur : En intervjustudie med arkitekter om deras roll i att påverka samhällsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Sundström; [2023]
  Nyckelord :Arkitektur; Arkitekter; Arkitekturupproret; Samhällsstrukturer; Sociala rum; Rumslig produktion;

  Sammanfattning : Arkitektens uppgift är att gestalta den fysiska miljö som utgör fonden för vårt vardagsliv, där samhällets sociala strukturer formas och omformas. Mot bakgrund av den kritik som i samhällsdebatten riktats mot arkitekter – som antas stå bakom ’själlösa’ byggnader, ’fyrkantiga lådor’ eller miljonprogrammets höghus som antas påverka brukare negativt – ämnar den här uppsatsen undersöka arkitekters egen uppfattning av sin roll i att påverka samhällsstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Delivering the undefined: The value potential of digital twins : A qualitative study on digital twins in the Swedish AEC/FM industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Marcus Lövgren Moazzami; Marina Brandt; [2023]
  Nyckelord :Digital twin; Value Co-creation; Service Dominant logic; BIM; Digital platform; Digitalisation; Digital tvilling; samskapande av värde; Service Dominant logic; BIM; Digital plattform; Digitalisering;

  Sammanfattning : The megatrend of digitalisation is transforming society, individuals, companies, and industries through the widespread adoption of new digital technologies. Among the emerging technologies, digital twin technology is regarded as a key enabler of digital transformation in the Architecture, Engineering, Construction, and Facility Management (AEC/FM) industry, where the transition from BIM to digital twins is primarily driven by the emergence of big data. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med alignment av BI-system : En studie av konsulternas uppfattning av utmaningar med alignment arbete genom Strategic alignment model

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; [2023]
  Nyckelord :Business intelligence; Alignment; Strategic alignment; Strategic alignment model SAM .;

  Sammanfattning : Det finns mycket publicerat om implementation och integration av IT-system generellt. Detta gäller även för Business intelligence (BI) system när det gäller den övergripande implementationen. Dock saknas forskning med större fokus på anpassning och alignment arbetet för att dessa system ska kunna brukas till full potential. LÄS MER