Sökning: "kunskapsnivåer"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet kunskapsnivåer.

 1. 1. Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Karlsson; Evelina Rönnefjord; [2021-06-28]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Alkoholproblematik; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskans perspektiv; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 3. 3. Kunskaper om återvinning : En undersökning av kunskapsnivån kring återvinningsprocessen hos invånare i tre av Kalmars stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sofie Stenfelt; [2021]
  Nyckelord :Återvinning; Avfallssortering; Kunskaper; Kunskapsnivåer; Kalmar;

  Sammanfattning : För att Sverige ska klara samtliga materialåtervinningsmål för förpackningar behöver svenska folket bli ännu bättre på att återvinna. Hushållens kunskaper om återvinning har visat sig påverka i vilken grad hushållen sorterar sitt avfall. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om differentiering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maja Westergren; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; Inclusive education; Mathematics education; Motivation; Differentiering; Inkluderande undervisning; Matematikundervisning; Motivation;

  Sammanfattning : Verksamma lärare träffar dagligen elever med skiftande förmågor. Lärare måste därför lära sig att behärska olika varianter av anpassningar som ger förutsättningar för elever att utvecklas. Differentierad undervisning kan underlätta för lärare att anpassa undervisningen oavsett elevers olika kunskapsnivåer och behov. LÄS MER

 5. 5. Individualiserad undervisning : En undersökning om fyra SVA-lärares arbetssätt på Komvux

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Safa Mayi; [2021]
  Nyckelord :Individualisering; lärande; återkoppling; högpresterande elever; lågpresterande elever; formativ bedömning; likvärdig utbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och presentera en fördjupad förståelse för individualisering i ämnet svenska som andraspråk utifrån fyra SVA-lärares arbetssätt i relation till hur dessa lärare arbetar med individualisering vid utformning av elevuppgifter och återkoppling för hög- respektive lågpresterandeelever. Studien var baserad på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade interjuver där fyra lärare som undervisar inom Komvux deltog. LÄS MER