Sökning: "kvalitativ och kvantitativ media"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden kvalitativ och kvantitativ media.

 1. 1. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom Allmännyttan : Drivkrafterna bakom kommunala bostadsbolags hållbarhetsredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johansson Rebecca; Mazouz Mirjam; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Stakeholder Theory; Sustainability; Sustainability reporting; Corporate Social Responsibility CSR; Media Agency Setting Theory MAST; Triple Bottom Line; Municipal Housing; Motives; Incentives; Legitimitet; Intressentteori; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility CSR; Media Agency Setting Theory MAST; Triple Bottom Line; Kommunala Bostadsbolag; Allmännytta; Motiv; Drivkrafter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera vilka drivkrafter som motiverar till hållbarhetsredovisning för svenska kommunala bostadsbolag samt att förklara hur den allmännyttiga roll de besitter påverkar deras synsätt på hållbarhetsredovisning. Genom att identifiera motiven som påverkar hållbarhetsredovisningen hos kommunala bostadsbolag syftar studien till att skapa förståelse för vad som kan uppmuntra företag till ökad frivillig hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi : En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lawnd Ali; Camilla Nee; [2022]
  Nyckelord :Sociala Medier; Kundengagemang; Sociala media Marknadsföringsaktiviteter; Interaktion Kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee Handledare: Peter Ek Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang? Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. LÄS MER

 4. 4. Intention och Inflytande: En kvantitativ studie om faktorer för effektiva, ekologiska annonser inom varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carl Hylén; Ellinor Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Theory of planned behavior; TpB; Cialdini s principles of influence; brand communication; symbolic branding; social media; advertising; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer utifrån teorin om planerat beteende som bäst förutspår konsumenters intention att handla symboliska ekologiska livsmedel, samt i vilken utsträckning inflytande kan påverka konsumenters attityder gentemot dessa produkter. Det är alltså relationen mellan intention att köpa ekologiska livsmedel och faktorerna attityd, social norm och upplevd beteendekontroll som studeras samt vilka inflytelserika faktorer som leder till positiva intentioner att köpa produkten i fråga som observeras i studien. LÄS MER

 5. 5. Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Barkman; Magnus Brodin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Champions League; fotboll; genus; gestaltning; kommersialiseringsteorin.;

  Sammanfattning : Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. LÄS MER