Sökning: "matematikläroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet matematikläroböcker.

 1. 1. Tal i bråkform i lågstadiets matematik - läroböcker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Frida Svahn; [2019-07-01]
  Nyckelord :tal i bråkform; representationsformer; kontextuella och icke kontextuella uppgifter; läroböcker;

  Sammanfattning : Identifieringen av vilka möjligheter läroböcker erbjuder elever att utveckla deras begreppsförmåga inom området tal i bråkform har renderat till syftet med studien. Bråk som del av helhetoch bråk som del av antal har studien valt att ha som fokusområde. LÄS MER

 2. 2. Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Benjaminsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Matematik; läromedel; läroböcker; problem; problemlösning; resonemang; problemuppgift;

  Sammanfattning : Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. LÄS MER

 3. 3. Practicing mathematical modeling in upper secondary school : An analysis of the opportunities offered by Swedish and German textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Iina Kröger; [2019]
  Nyckelord :mathematical modeling; textbook; content analysis; mathematics education in Sweden; mathematics education in Germany; matematisk modellering; lärobok; innehållsanalys; matematikundervisningen i Sverige; matematikundervisningen i Tyskland;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what opportunities mathematics textbooks used in Swedish and German upper secondary schools offer to practice modeling within the topic of mathematical analysis. The main interest of the study lies in how the textbook content relates to the national curriculum goals regarding modeling, but the Swedish and German textbooks are also compared to each other. LÄS MER

 4. 4. Cirklar & Kretsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeena Al-Shaha; Sara Byrén; [2019]
  Nyckelord :Matematiklärobok; yrkesutbildning; El- och energiprogram; läromedelsanalys; yrkesmatematik; yrkesprogram; verklighetsbaserad matematik;

  Sammanfattning : Allt fler elever som går på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen saknar den matematiska kompetens som behövs i deras framtida yrken (Muhrman, 2016). Många faktorer har orsakat detta problem, men en av de viktigaste faktorerna är matematiklärarnas bristande kunskaper om elevernas yrkesmatematik (Muhrman, 2016). LÄS MER

 5. 5. Kvinnans formler i mannens räknebok - en innehållsanalys av läroböcker i matematik år f-3 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Johansson; [2018-09-18]
  Nyckelord :Genus; matematiklärobok; normer; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kön görs utifrån ett genusperspektiv i matematikläroböcker för lägre åldrar och hur bilden förändrats över tid. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys baserad på Yvonne Hirdmans (2001) genusteorier om könens isärhållande och hierarkier, där mannen är överordnad kvinnan, Sandra Hardings (1986) teorier om strukturellt- och symboliskt genus och Janne Bromseths (2010) teorier om heteronormativitet. LÄS MER