Sökning: "matematiklärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet matematiklärobok.

 1. 1. Var är jag? : En studie om hur icke-västerländska etniciteter representeras och framställs i moderna matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Bella Anfelt; Ida Krantz; [2020]
  Nyckelord :Etnicitet; matematiklärobok; normer; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sedan revideringen av läroplanen 2011 ställs större krav på att skolan ska förmedla kunskaper och acceptans kring olika kulturer för att främja inkludering och jämställdhet. Med lärobokens centrala roll och matematikämnets många undervisningstimmar ämnar studien att undersöka hur just bilder i matematikläroböcker representerar och framställer icke-västerländska etniciteter. LÄS MER

 2. 2. Cirklar & Kretsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zeena Al-Shaha; Sara Byrén; [2019]
  Nyckelord :Matematiklärobok; yrkesutbildning; El- och energiprogram; läromedelsanalys; yrkesmatematik; yrkesprogram; verklighetsbaserad matematik;

  Sammanfattning : Allt fler elever som går på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen saknar den matematiska kompetens som behövs i deras framtida yrken (Muhrman, 2016). Många faktorer har orsakat detta problem, men en av de viktigaste faktorerna är matematiklärarnas bristande kunskaper om elevernas yrkesmatematik (Muhrman, 2016). LÄS MER

 3. 3. Kvinnans formler i mannens räknebok - en innehållsanalys av läroböcker i matematik år f-3 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Johansson; [2018-09-18]
  Nyckelord :Genus; matematiklärobok; normer; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kön görs utifrån ett genusperspektiv i matematikläroböcker för lägre åldrar och hur bilden förändrats över tid. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys baserad på Yvonne Hirdmans (2001) genusteorier om könens isärhållande och hierarkier, där mannen är överordnad kvinnan, Sandra Hardings (1986) teorier om strukturellt- och symboliskt genus och Janne Bromseths (2010) teorier om heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. Hur lärares val av matematikuppgifter möjliggör för imitativa och kreativa resonemang : En innehållsanalys av läroboksuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erika Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Matematiklärobok; lärares uppgiftsurval; imitativt resonemang; kreativt resonemang;

  Sammanfattning : Trots att kritik riktas mot matematikläroböcker för att främst innefatta uppgifter som tränar elevers procedurella kunskaper är elevaktivt arbete i en lärobok vanligt förekommande i matematikundervisningen i Sverige. Lärares urval av läroboksuppgifter som elever får arbeta med kan antingen möjliggöra för imitativa eller kreativa resonemang. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsförmågan i en matematiklärobok

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Inas Chemali; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kommunikationsförmåga; kompetenser; matematik; matematiska förmågor;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen på gymnasieskolan ska ge eleven förutsättningar att utveckla sju matematiska förmågor. En av dessa är kommunikationsförmågan. Syftet med detta arbete är att kartlägga utbudet av uppgifter som tränar kommunikationsförmågan i en lärobok och jämföra resultatet med hur denna förmåga prövas i nationella prov. LÄS MER