Sökning: "migration EU spanien"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden migration EU spanien.

 1. 1. Migration vid EUs yttre gräns - En granskning av Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2018]
  Nyckelord :Marocko; Europeiska Unionen; Sub-Sahariska Migranter; Säkerhetisering; Representation; Mänskliga Rättigheter; Migration; Gränser; Spanien. Morocco; European Union; Sub-Saharan Migrants; Securitization; Human Rights; Borders; Spain.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka policydokumentet Partnerskapet för rörlighet mellan Marocko, Europeiska Unionen (EU) och EU:s medlemsstater som ingicks 2013. Uppsatsen ämnar att utöka förståelsen för hur Sub-Sahariska migranter i Marocko representeras som ett problem i Partnerskapet för rörlighet av EU och EU:s medlemsstater och vilken innebörd det har för deras möjligheter att migrera till Europa. LÄS MER

 2. 2. Migration - ett existentiellt hot mot staten? : En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Olausson; [2017]
  Nyckelord :migration; hotbildskonstruktion; identitet; säkerhet; Europeiska unionen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. LÄS MER

 3. 3. Med fri rörlighet mot europeisk tillväxt - Lissabonstrategins inverkan på svenska utlandsskolor i Spanien

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stina Johannesson; [2008]
  Nyckelord :Lissabonstrategin; ekonomisk migration; fri rörlighet; svensk utlandsskola; gymnasiestuderande; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Vid EU:s toppmöte i Lissabon i mars år 2000 enades de aktuella medlemsländerna om att unionen år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. Den fria rörligheten framhålls av många ekonomer och samhällsdebattörer som en viktig faktor för regionens ökade tillväxt och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Schengen och illegal immigration : En komparativ fallstudie mellan Spanien och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Lisa Öjeklint; [2006]
  Nyckelord :Schengen; illegal immigration; immigrationspolitik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is immigration policy in the European Union with focus on the Schengen cooperation and illegal immigration. Immigration policies and other policy areas such as asylum and refugee policies have become hot topics on the EU agenda in recent years. LÄS MER