Sökning: "nackdelar inre marknaden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nackdelar inre marknaden.

 1. 1. Privatkopieringsersättning, ett förlegat rättsystem i den svenska rätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lundgren; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan implementeringen av Infosoc-direktivet måste Sverige, genom att enskilda tillåts att kopiera för privat bruk, säkerställa att en rimlig kompensation utges till upphovsmän och närstående rättsinnehavare. Hur denna kompensation ska upptas, utges eller fördelas har lämnats till respektive medlemsstat och enbart generella regler framhålls i direktivet och dess praxis. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av artikel 6.2 i Rom I-förordningen : Ska regler från en eller två länders lagar tillämpas på konsumentavtalet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Annica Lundin; [2010]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; Rom I-förordningen; Artikel 6 Rom I-förordningen; Lagvalsfrågan; Russinteorin; Gränsöverskridande konsumenträtt;

  Sammanfattning : EU:s inre marknad med fri rörlighet för bland annat varor har skapat ett ökat handelsutbyte över gränserna även för konsumenter. När en tvist uppstår i ett konsumentavtal med internationell karaktär är frågan bland annat vilken lag som ska tillämpas på tvisten. Inom EU regleras lagvalsfrågan i Rom I-förordningen. LÄS MER

 3. 3. Europabolag-En EG-rättslig associationsform för gränsöverskridande ombildningar och samverkan

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Stranne; [2005]
  Nyckelord :skatterätt; Law;

  Sammanfattning : En av grundpelarna i EU är strävandet efter en gemensam inre marknad. På denna marknad skall individer och företag bl.a. fritt kunna handla, arbeta, producera och byta tjänster med varandra. LÄS MER