Sökning: "nyanlända undervisning förberedelseklass"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden nyanlända undervisning förberedelseklass.

 1. 1. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
  Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till den svenska grundskolan : En studie om specialpedagogens arbete kring organiserandet av nyanlända elever i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Westin; Pernilla Gafvelin; [2020]
  Nyckelord :hinder och möjligheter; inkludering; mottagande av nyanlända elever; språkfrämjande arbetssätt; undervisning för nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa ny kunskap om vad som händer när nyanlända elever börjar i den svenska grundskolan. Mer specifikt identifierar, undersöker och analyserar vi hinder och möjligheter på skol-, grupp- och individnivå i det specialpedagogiska arbetet med nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända mellanstadieelever i behov av särskilt stöd i matematik : En intervjustudie om hur svenska skolor arbetar med särskilda åtgärder och vilka dilemman som stöts på

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann Brattström; [2020]
  Nyckelord :Newly arrived middle school students; basic math knowledge; special measures; dilemma; Nyanlända mellanstadieelever; grundläggande matematikkunskaper; särskilda åtgärder; dilemma;

  Sammanfattning : När nyanlända elever, som kommer till Sverige i åldern 9 till 12 år, har stora kunskapsluckor i matematikkunnandet blir det ett utmanande arbete för den svenska skolan att tillgodose dessa elevers behov av stöd. Syftet med denna studie är fördjupa kunskap om hur svensk skola arbetar med nyanlända mellanstadieelever som på grund av bristande grundläggande matematikkunskaper är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER