Sökning: "individuellt och i grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden individuellt och i grupp.

 1. 1. Psykiatrisk tvångsvård utifrån ett etiskt perspektiv- Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Axelsson; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Moralisk stress; Psykiatrisk tvångsvård; Sjuksköterskans erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att kunna ge förutsättningar genom lagar för att kunna ge en god vård som är frivillig. Inom den psykiatriska vården kan den frivilliga vården snabbt övergå till tvångsvård om patienten bedöms vara i behov av detta. LÄS MER

 2. 2. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
  Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 4. 4. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Moa Frih; [2022]
  Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER