Sökning: "operationell förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden operationell förståelse.

 1. 1. Likhetstecknets framställning i digitalaläromedel : En läromedelsanalys om hur likhetstecknet framställs i tre digitala matematikläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Claesson; [2022]
  Nyckelord :Likhetstecken; digitala läromedel; relationell förståelse;  operationell förståelse;

  Sammanfattning : Det har visat sig att många elever missuppfattar likhetstecknets innebörd, och att de saknar en djupare förståelse för att likhetstecknet symboliserar relationen mellan två uttryck, eller mellan två tal. Tidigare studier har visat att orsaken bakom denna missuppfattning baseras på de kontexter där eleverna möter likhetstecknet. LÄS MER

 2. 2. Är det en likhet eller inte? : En läromedelsanalys i grundskolans tidiga år med fokus på likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Sofie Brännlund; [2022]
  Nyckelord :Ekvationstyper; matematik; operationell- och relationell förståelse;

  Sammanfattning : Likhetstecknet är ett grundläggande begrepp inom matematiken. I denna studie är två  olika elevböcker inom matematik analyserat, Mera favorit matematik och Livet i Mattelandet. Syftet med studien var att analysera hur likhetstecknet introduceras samt hur de olika elevböckerna i fortsättningen behandlar likhetstecknet. LÄS MER

 3. 3. Likhetstecknet – något som blir eller är lika mycket som? : En kvalitativ studie om lärares syn på operationell respektive relationell förståelse av likhetstecknet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2022]
  Nyckelord :equal sign; introduction; operational understanding; relational understanding; variation theory; likhetstecken; introduktion; operationell förståelse; relationell förståelse; variationsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur eleverna introduceras till likhetstecknet och vilka svårigheter som ligger till grund för att eleverna brister i sin förståelse kring likhetstecknet. Studien utgår från två forskningsfrågor. I studien används en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattning om likhetstecknet i matematik : En kvalitativ studie med kvantitativa drag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Åkerberg Therese; [2022]
  Nyckelord :Likhetstecken; matematisk likhet; uppfattning; operationell aspekt; relationell aspekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse för de uppfattningar elever i årskurs 1-3 har om likhetstecknet i matematik. För att behandla studiens syfte och frågeställning genomfördes datainsamlingen genom två olika metoder, vilka bestod av ett skriftligt test samt semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vägen till förståelse för likhetstecknet : En läromedelsgranskning av likhetstecknets betydelse och dess koppling till pre-algebra i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Zanna Rautio; Linnéa Slättberg; Ellen Strömblad; [2022]
  Nyckelord :likhetstecknet; operationell förståelse; relationell förståelse; pre-algebra; ekvationer;

  Sammanfattning : Det här är en läromedelsgranskning som har syftet att granska hur tre olika matematikläromedel i årskurs 1 behandlar likhetstecknets innebörd och dess koppling till pre-algebra. Tidigare forskning visar att många elever har svårigheter inom just detta område. LÄS MER