Sökning: "regionplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet regionplanering.

 1. 1. Den urbana integrationen av industriområden i Morges, Schweiz. : Utveckling och tillämpning av "best practices" i ett planeringssammanhang.

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Barbosa; [2017]
  Nyckelord :Industrial zone; Switzerland; Lausanne; best practices; case study; urban planning; regional planning; spatial planning; business sector; logistics; real estate; Zone industrielle; Suisse; Lausanne; Morges; Vaud; bonne pratique; étude de cas; aménagement; urbanisme; région; économie locale; logistique; foncier; Arbeitszone; Schweiz; Waadt; Lausanne; Morges; best practice; Fallstudie; Raumplanung; Regionalplanung; Standort; Logistik; Grundeigentum; Industriområde; Schweiz; Lausanne; best practice; fallstudier; samhällsplanering; fysisk planering; regionplanering; näringslivsutveckling; logistik; fastighet;

  Sammanfattning : Morges (Schweiz) växer i en situation av markbrist. Industriområden blir strategiska förtätningslägen, vilket hotar näringslivets förutsättningar på lång sikt. Detta examensarbete undersöker under vilka villkor industriområden i Morges kan integreras i funktionsblandad stadsmiljö utan att äventyra näringslivets förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Regionala överenskommelser & kommunal fysisk planering : Regionplanering bortom reglering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :David Eriksson; [2016]
  Nyckelord :regionplanering; regional fysisk planering; soft planning; soft space; hard space; policyintegrering; metagovernance; demokratisk legitimitet; the four moments of translation; black boxes; planeringsdoktriner;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons (1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till nätverket. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska dimensionen i regional planering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Regional planering; Regionalt tillväxtarbete;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar den fysiska dimensionen i svensk regional planering och hur den påverkar sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Problembeskrivningen är baserad på Boverkets rapporter Rumslig utvecklingsplanering – länken mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Rapport 2011:3) och Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (Rapport 2014:15). LÄS MER

 4. 4. VISION REGION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Björn Lundell; [2011]
  Nyckelord :region; Mälardalen; Mälarregionen; Stockholm; Maglev; hållbar stadsutveckling; regionplanering; regionplan;

  Sammanfattning : Ett projekt som visar hur Mälardalen kan utvecklas till flerkärnig stadsregion. En hållbar stadsutveckling, med ökad närhet till naturen, ett lugnare tempo och högre livskvalitet. Bakgrunden är att befolkningen förväntas öka med 600 000 - 800 000 invånare i Stockholm-Mälarregionen till 2030. LÄS MER

 5. 5. Ofarliga aktörer med osynlig makt : Regionplaneringens kommunikativa genomförande via sociala nätverk

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hillevi Eklund; [2011]
  Nyckelord :Regionplanering; Kommunikativ planering; Kollaborativ planering; Territorial governance; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : I samband med att de två senaste regionala utvecklingsplanerna upprättats har regionplaneringen i Stockholms län kommit att utvecklas till att fokusera mer på dialog och process via sociala nätverk. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför denna utveckling kommit till stånd och hur den sett ut samt analysera hur regionplaneringen bedrivs genom dessa sociala nätverk. LÄS MER