Sökning: "renoveringsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet renoveringsprojekt.

 1. 1. Intressenthantering i renoveringsprojekt - En fallstudie av intressenthantering vid renoveringen av Landskrona stadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Victor Andersson; Morten Gram Erichsen; [2020]
  Nyckelord :intressenthantering; kommunikation; projektledning; renoveringsprojekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intressenthantering är ett område som i många byggprojekt är essentiella för att projektet ska bli lyckat, ändå är det ett område som emellanåt negligeras av både projektledning och entreprenör. Att ha missnöjda intressenter som är negativt inställda till projektet kan leda till ökade klagomål och eventuella störningar i byggandet vilket kan drabba både budget och tidplan. LÄS MER

 2. 2. Optimering av källsortering i renoveringsprojekt- En fallstudie av renoveringsprojekt hos NCC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elina Hedlund; Josefine Thunström; [2020]
  Nyckelord :reconstruction projects; sustainability; environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen ställs det högre och högre krav och fler mål sätts upp för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet, detta då branschen idag står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan. Den främsta anledningen till dess höga belastning på miljön är det genererade avfallet som branschen idag står för ca en tredjedel av det genererade avfallet i landet. LÄS MER

 3. 3. Att sortera eller inte sortera rivningsavfall? : En fallstudie som jämför kostnad och återvinningsgrad i två olika scenarion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Anna Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Avfallshantering; rivningsavfall; renoveringsprojekt; återvinningsgrad;

  Sammanfattning : För att uppnå en hållbar resursanvändning är det avgörande att hantera rivningsavfallutifrån aktuella bestämmelser och riktlinjer. Byggsektorn står idag för en tredjedelav den totala mängd avfall som genereras i Sverige varje år. LÄS MER

 4. 4. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelsförnyelse för vem? -En studie om gentrifiering i stadsdelarna Markbacken och Vivalla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zejnab Hamid; Helbin Saad Ali; [2019]
  Nyckelord :Gentrifiering; gentrifieringsprocess; social hållbarhet; miljonprogrammet och “mitt gröna kvarter”;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om att undersöka två renoveringsprojekt i Örebro kommun. Uppsatsens centrala ämne handlar om två statliga renoveringsprojekt i stadsdelarna Markbacken och Vivalla. LÄS MER