Sökning: "resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet resultatstyrning.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 2. 2. Mål- och resultatstyrning + kompetensutveckling = sant? : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Källström; Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kollektivt lärande; målstyrning; resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan resultatstyrning och insynshandel : En kvantitativ studie av verkställande direktörer i bolag noterade på Nasdaq first north

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Martin Sundgren; [2020]
  Nyckelord :Insynshandel; Resultatstyrning; Verkställande direktör; Nasdaq First North Growth Market; Diskretionära periodiseringar; Kothari;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka samband mellan verkställande direktörers insynshandel och resultatstyrning. Metod: Studien baseras på arkivforskning och data har inhämtats från två databaser, Thomson Reuters Eikon och Finansinspektionens insynsregister. LÄS MER

 4. 4. Resultatstyrning genom kreditförlustreservering : En kvantitativ studie baserad på publika IFRS-rapporterande banker i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Eriksson; Elenor Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; loan loss provision; banks; Resultatstyrning; kreditförlustreserv; publika banker; EU; resultatutjämning; nollresultat; vinsttillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida publika IFRS-rapporterande EU-banker använder kreditförlustreserven i syfte att styra resultatet. Genom att studera publicerad bokslutsdata för totalt 360 banker över tidsperioden 2012-2018 finner vi att när resultatet före skatt och kreditförlustreservering ökar med 1% av totala tillgångar ökar avsättningen för kreditförluster med 0,15% av totala tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Den politiska styrningen av gymnasieskolan : Mål- och resultatstyrningens påverkan på lärarens handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Frontlinjebyråkrati; Frontlinjearbetare; Mål- och resultatstyrning; Målstyrning; Utvärdering; Fallstudiedesign; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar den övergripande frågan om hur politisk styrning påverkar frontlinjearbetare genom att undersöka den politiska styrningen av gymnasieskolan. Under de senaste decennierna ha det svenska skolsystemet genomgått flera betydande förändringar av vilka två politiska reformer sticker ut särskilt mycket. LÄS MER