Sökning: "skadestånd kränkning myndighetsutövning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skadestånd kränkning myndighetsutövning.

 1. 1. Ideellt skadestånd vid det allmännas överträdelse av Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Maria Gratte; [2013]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Civilrätt; Folkrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för uppsatsen är att det allmännas skadeståndsansvar för ideell skada har förändrats genom Europakonventionens inverkan på svensk skadeståndsrätt. Uppsatsens syfte är att utreda vad som krävs enligt dagens rättsordning för att enskilda ska få rätt till ideellt skadestånd från det allmänna. LÄS MER

 2. 2. Omedelbara omhändertaganden av barn utan rättslig grund ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Christel Gedda; [2008]
  Nyckelord :Omedelbara omhändertaganden av barn; Skadeståndslagen; Tjänstefel; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Under år 2006 och 2007 förekom det minst 15 fall där justitieombudsmannen, JO, och en del länsstyrelser fann att det förekommit brister med avseende på socialnämnders iakttagande av föreskrivna tidsfrister. JO uttalade att det var fråga om särskilt allvarliga konsekvenser med avseende på att barn hade varit intagna i särskilda ungdomshem utan att det förelegat någon rättslig grund för placeringen. LÄS MER