Sökning: "skapa personal"

Visar resultat 1 - 5 av 2383 uppsatser innehållade orden skapa personal.

 1. 1. Förstelärare i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Silow; Annie Sjöstrand; [2023-12-07]
  Nyckelord :Förstelärare i fritidshem; förstelärarreformen; policy enactment teori; tolkande perspektiv; materiellt perspektiv; diskursivt perspektiv.;

  Sammanfattning : Fritidshemmets verksamhet står inför många utmaningar. Stora barngrupper, outbildad personal, inte ändamålsenliga lokaler och bristande planeringstid för att nämna några. Vi ser att det finns ett behov av någon form av förändring som kan hjälpa till att skapa en tydlig struktur och ledning på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Lärares beskrivningar av en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Michaela De Feo; Emelie Johansson; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritidshem; tillgänglig lärmiljö; inkludering; relationellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att skapa kunskap om hur lärare i fritidshem resonerar kring att organiserar en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever på fritidshemmet. Studien har utgått från det socialkonstruktivistiska perspektivet där vi även tagit avstamp i viktiga specialpedagogiska begrepp som relationella-och kategoriska perspektivet samt dilemmaperspektivet. LÄS MER

 3. 3. DIGITALISERING INOM ÄLDREOMSORGEN Förutsättningar för en god arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Heidi Hedman; Nina Rydenskog; Emma Strandberg; [2023-11-16]
  Nyckelord :digitalisering; äldreomsorg; arbetsmiljö; kompetensutmaning; KASAM;

  Sammanfattning : Välfärden och i synnerhet äldreomsorgen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen. Samtidigt kantas äldreomsorgen redan idag av personalbrist och bristande arbetsmiljö. Därför krävs ett gediget arbetsmiljöarbete och förändrade arbetssätt för att behålla personal. LÄS MER

 4. 4. Det är inne att vara ute - Om utomhuspedagogik på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annie Bäck; Linn Verdin; [2023-10-26]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; fritidshem; rörelse; motivation; lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Intresset för att vistas ute i skog och mark har de senaste åren ökat i befolkningen men vi upplever att det i många fritidshem är svårt att fånga elevernas intresse och motivera dem till utevistelse. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie med syftet att undersöka fritidslärares uppfattningar och praktiserande av utomhuspedagogik samt jämföra hur verksamheten bedrivs i två fritidshem med olika profiler, en traditionell profil och en utomhusprofil. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edwin Lindqvist; Durim Bublica; [2023-10-26]
  Nyckelord :Inkludering; Anpassningar; Delaktighet; Barns behov; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på olika fritidshem beskriver att de arbetar med inkludering och tillgängliga lärmiljöer ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt ur ett fritidspedagogiskt perspektiv. Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågeställningar som enbart har ställts till grundlärare i fritidshem: • Hur beskriver fritidshemspersonalen att de arbetar i verksamheten för att inkludera alla barn med utgångspunkt i alla barns behov? • Hur beskriver fritidshempersonalen att de arbetar för att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin, där vi ansåg att barnperspektivet kunde förhålla sig till vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER