Sökning: "strategiskt ledarskap och samskapande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden strategiskt ledarskap och samskapande.

  1. 1. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

    Författare :Anna Johansson; [2020]
    Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER