Sökning: "stroke hemipares"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stroke hemipares.

 1. 1. Forcerad gångträning på löpband förbättrar gånghastigheten hos personer med hemipares till följd av en stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Falkeman Brink; Emma Hansson; [2017]
  Nyckelord :Gånghastighet; Gångmönster; Löpband; Rehabilitering; Stroke;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar. Karaktäristiskt vid hemipares till följd av en stroke är ett asymmetriskt gångmönster och en nedsatt gånghastighet jämfört med friska individer. LÄS MER

 2. 2. Mental träning som rehabiliteringsmetod av övre extremitet efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Sofia Tavemark; [2010]
  Nyckelord :Stroke; rehabilitering; övre extremitet; pares; imaginativ terapi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva mental träning som rehabiliteringsmetod för personer som drabbats av stroke med hemipares av övre extremitet. Metoden som har använts är litteraturstudie med deskriptiv ansats. Tolv vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. LÄS MER

 3. 3. Strategier vid ätsvårigheter hos personer med stroke utifrån sjuksköterskan och patientens perspektiv – en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Cim Nensén Lagnefors; Elin Karlsson; []
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärd; personcentrerad vård; strategier; stroke; ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätsvårigheter efter stroke är vanligt och kan bero på hemipares, nedsatt funktion i muskulatur i mun och svalg, minskad vakenhet, neglekt eller kognitiv funktion. Ätsvårigheter är den vanligaste orsaken till viktminskning i denna patientgrupp och kan i sin tur leda till undernäring. LÄS MER