Sökning: "strukturförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet strukturförändringar.

 1. 1. Benchmarking a memetic algorithm for global all-atom protein-protein docking with backbone flexibility

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Vera Karlin; [2022]
  Nyckelord :biochemistry; EvoDOCK; algorithm; protein; iRMSD; DockQ; CAPRI; Chemistry;

  Sammanfattning : Determining how proteins interact with each other to form complexes is very important for understanding both disease and cellular functions, but experimentally determining the structures of these complexes is both tedious and slow, which is why a great number of protein-protein docking algorithms have been developed to predict them. To this day, conformational changes in protein backbones have been one of the largest challenges when making docking predictions. LÄS MER

 2. 2. Hamnarna; från stuvare och småskutor till stordrift i infrastrukturnoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lennart Pettersson; [2022]
  Nyckelord :hamn; infrastruktur; sjöfart; regional utveckling; godstransporter; Business and Economics;

  Sammanfattning : ABSTRACT Strukturförändringar inom industrin i kombination med ny sjöfartsteknologi och utbyggda väg- och järnvägsnät innebar omvälvningar i Sveriges hamnar. Under andra hälften av nittonhundratalet skedde stora förändringar i många av kusthamnarna, såväl volymmässigt som lokaliseringsmässigt och organisatoriskt. LÄS MER

 3. 3. Structural modifications of polyester fibres induced by thermal and chemical treatments to obtain high-performance fibres

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Kartikeya Sharma; [2021]
  Nyckelord :PET fibres; P3HB fibres; Radial gradient; Chemical modification; Thermal annealing; High-performance fibres; PET-fibrer; P3HB-fibrer; Radiell lutning; Kemisk modifiering; termisk glödgning; högpresterande fibrer;

  Sammanfattning : Del A: Polyetylentereftalat fibrer I detta arbete presenteras olika metoder för att framställa monofilament av polyetylentereftalat (PET) (diameter: 30-50 µm) med en radiell gradient. Nyutvecklad Raman-spektroskopiteknik har använts för att kartlägga dessa inducerade radiella gradienter i t.ex. kristallinitet. LÄS MER

 4. 4. A comparison of different orthogonal techniques for the investigation of the conformational stability of NIST mAb in liquid formulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A great challenge during early development of medicinal antibodies is to determine the stability of the candidates. This is required to be able to select the candidates with the greatest developability. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förhållningssätt till personer med en kombinerad smärt-och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Blücker; Jennie Sjöbring; [2019-08-16]
  Nyckelord :Beroendeproblematik; smärta; sjuksköterska; personcentrerad vård; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund Olagliga substanser såväl överdrivet bruk (när man går över läkarens ordination) av ordinerade narkotiska läkemedel och även alkohol blir ett allt större problem i samhället. Personer med beroendeproblematik löper större risk för allvarliga sjukdomstillstånd exempelvis cancer, men riskerar även permanenta strukturförändringar i hjärnan. LÄS MER