Sökning: "tekniska hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden tekniska hjälpmedel.

 1. 1. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tor Bratt; [2019]
  Nyckelord :Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. LÄS MER

 2. 2. Film i skolan : - en medieekologisk studie av Filmrikets film- och mediepedagogiska webbplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mimmi Björnfot; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; filmpedagogisk; Filmriket; filmskapande; medieekologi; mediepedagogik;

  Sammanfattning : Lärare idag är överlag positiva till skolans digitalisering och många använder redan nu digital verktyg i sin undervisning dagligen. I och med att digital teknik har fått en allt större betydelse i skolans vardag, så ställer detta nya krav på lärarens kompetenser och skolans sociala arbete. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens intåg i editionsplikten - En studie av möjligheterna till och problemen med edition av elektroniskt lagrad information i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rhodin; [2018]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; IT-rätt; Edition; Editionsföreläggande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt har vi en restriktiv syn på informationsinsamling. Ett editionsföreläggande är den möjlighet som finns att med domstolens hjälp få in skriftliga handlingar i processen från en motpart eller från tredje man. I lagtexten i 38 kap. RB anges uttryckligen att editionsplikten omfattar ”skriftliga handlingar”. LÄS MER

 4. 4. Seniora medborgares uppfattning om robotar som hjälpmedel i dagliga aktiviteter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Pia Slinning; Katrin Stäglich; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. LÄS MER

 5. 5. Ski Ladder : Bekvämare lasting i takbox

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :FELICIA LINDER; HANNA WALLNER; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett projekt har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med Thule som samarbetspartner var syftet med projektet att ta fram en produkt som underlättar lastning i takbox. LÄS MER