Sökning: "vad är kurativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad är kurativ vård.

 1. 1. Döden överskuggar allt : En kvalitativ innehållsanalys av vad patienter upplever efter besked om palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Sjödin; Tove Broscheit; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor som drabbas av cancer ökar vilket leder till att detta är en patientgrupp som allmänsjuksköterskor kommer att möta i sitt arbete i större utsträckning. Cancer kan vara en dödlig diagnos och personer som drabbas kan därför bli i behov av palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Att leva med amyotrofisk lateralskleros. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Nyberg; Matilda Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros motorneuronsjukdomar ALS MNS ; erfarenheter upplevelser; livskvalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en progressiv, degenerativ neuromuskulär sjukdom utan etablerad kurativ behandling. Vårdinsatser inriktas på symtomlindring och stöd, med målet att uppnå livskvalitet. Syfte: Att beskriva personer med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter med fokus på livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Larsson; Frida Åström; [2017]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Lindra lidande; Närståendes upplevelser; Omvårdnad; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet hos patienten, samt stötta närstående. Närstående kan vara ett stort stöd för patienten i palliativ vård men situationen kan också vara en utmaning och de kan behöva hjälp att hantera sin situation. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av palliativ vård på intensivvårdsavdelningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Despres; Mark Wikström; [2017]
  Nyckelord :Palliative Care; Intensive Care Unit; Next-of-kin; Communication; Information; Support; Interaction; Environment; Palliativ vård; Intensivvårdsavdelning; Närstående; Kommunikation; Information; Stöd; Interaktion; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården på en intensivvårdsavdelning är tänkt att vara kurativ, det vill säga botande. Trots det, så inträffar ca 20 procent av alla dödsfall på intensivvårdsavdelningar i Sverige och omställningen till palliativ vård sker ofta snabbt. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter där livsuppehållande behandling inte är kurativ – ur ett etiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Johansson; Filipp Pääjärvi; [2016]
  Nyckelord :ethics; non-curative; intensive care; nursing; nurse; family members; autonomy; content analysis; etik; icke-kurativ; intensivvård; omvårdnad; intensivvårdssjuksköterska; närstående; autonomi; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ur ett historiskt perspektiv har det inom intensivvård skett stora förändringar över tid. I och med denna utveckling har patienter idag bättre förutsättningar till överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER