Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. Resultatet visar att det är vanligast med spontana situationer när det gäller de yngsta barnen i förskolan och detta sker varje dag. I de spontana situationerna utforskar barnen böcker själva och också tillsammans med pedagoger. Planerade situationer där barnen kommer i kontakt med böcker sker inte lika ofta i de yngre åldrarna, men förekommer vid några tillfällen i studien. I planerade situationer förekom till exempel dockteater tillsammans med hela barngruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)