Framtidens kanaler : En studie av konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Syftet för studien är att öka förståelsen för den valda konsumentgruppens konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Förståelsen för konsumentbeteendet skall ökas genom att se på studiens tre delar, konsumtionsvärde, kanalanvändning och kanalintegration i relation till köpprocessen. Samt att syftet är att se på likheter och skillnader i konsumentbeteendet för män respektive kvinnor. Studien är utförd med en kvantitativ undersökningsmetod. Primärdata har samlats in vid genomförandet av en enkätundersökning som jämförts med sekundärdata som består av litteratur och tidigare forskning. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att konsumentgruppen handlar livsmedel med störst del utilitaristiska konsumtionsvärden för att uppleva nytta och effektivitet genom köpprocessen. Det speglas även i de kanalval som görs genom köpprocessen där en slutsats är att fysisk butik fyller en viktig roll. Men att konsumentgruppen även kan tänka sig att kombinera fysisk butik med online och mobil kanal för att uppleva nytta. Störst användning av flera kanaler förväntas ske i samband med informationssökningen. Kanalintegrationen för konsumentgruppen förväntas ha en viktig betydelse för att de ska bli tillfredsställda i flera kanaler. Avslutningsvis har inga större skillnader mellan män och kvinnor kunnat påvisas i studien för konsumentbeteendet i flera kanaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)