Läsförståelse och läsarter i två centrala kunskapsmätningar : –En forskningsöversikt över svenska elevers resultat i de nationella provens och PISA-undersökningarnas läsförståelsedelar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad forskningen säger om vilken slags läsning som testas i de nationella proven och PISA, svenska elevers resultatutveckling i PISA över tid, samt att redogöra för undervisningsmetoder för läsförståelse. Resultaten visar att de läsarter som prövas i de bägge proven är relativt lika, men att vissa läsarter får olika stort utrymme i de olika proven. Svenska elevers läsförståelse utifrån PISA visar sig ha försämrats över tid. Gällande undervisningsmetoderna redogörs det för två olika metoder där störst fokus har lagts på litteratursamtalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)